Szczegółowe informacje

 •  
   

  Mathcad Prime

  Obliczenia statystyczne i analiza danych.


  Cel kursu:
  W czasie trwania kursu prezentowane są uczestnikom możliwości wykorzystania programu Mathcad Prime do analizy danych i obliczeń statystycznych.


  Czas trwania:
  Szkolenie jednodniowe, w godz. 09:00 - 16:00.

  Miejsce szkolenia:
  Szkolenie odbędzie się w siedzibie firmy Gambit COiS Sp. z o.o. w Krakowie.

  Adresaci kursu:
  Pracownicy naukowi, inżynierowie i technicy zajmujący się analizą danych.

  Wymagania wstępne:
  Znajomość podstawowych zagadnień statystycznych.

  Program kursu:

  1. Funkcje wbudowane z zakresu obliczeń statystycznych oraz analizy i przetwarzania danych
   - funkcje rozkładu prawdopodobieństwa i generatory liczb losowych
   - parametry statystyki opisowej dla miar położenia i rozrzutu
   - funkcje eliminacji danych odstających i procedury wygładzania danych
   - funkcje dopasowania krzywych
  2. Struktury danych i ich odczyt z plików
   - operowanie wektorami i macierzami w środowisku programu
   - macierz jako podstawowa struktura danych odczytanych z pliku
   - odczyt danych z plików ASCII, dane o stałej szerokości kolumn i dane separowane
   - pliki z nagłówkami kolumn i wierszami opisu
   - macierze zagnieżdżone i ich zastosowanie
   - metody pracy z plikami MS Excel
   - zapis plików ASCII i plików w formacie MS Excel
  3. Wstępna obróbka danych
   - filtracja danych odstających, filtr 3-sigma, test Grubbsa
   - normalizacja i standaryzacja danych
   - rangowanie danych
  4. Statystyki opisowe i wykresy statystyczne
   - miary położenia, kwantyle i kwartyle
   - wykres pudełkowy („skrzynka z wąsami”)
   - porównanie kilku zmiennych za pomocą wykresów pudełkowych
   - miary rozrzutu
   - histogram
   - wykresy ze znacznikami błędów
   - wykres kwantyl-kwantyl i ocena normalności rozkładu
  5. Testowanie hipotez statystycznych
   - test na wartość średnią i wariancję populacji na podstawie parametrów z próby
   - test normalności chi-kwadrat
   - rozkład t-Studenta, estymacja przedziałowa wartości średniej i wariancji
  6. Porównanie dwóch populacji
   - sprawdzanie różnicy między średnimi w dwóch populacjach
   - test na równość wartości średnich
   - analiza wariancji ANOVA
  7. Interpolacja i ekstrapolacja danych
   - interpolacja liniowa
   - interpolacja wielomianowa i za pomocą funkcji wymiernej
   - interpolacja sklejana (splajnowa)
   - ekstrapolacja liniowa
  8. Aproksymacja
   - aproksymacja danych funkcją liniową
   - liniowe dopasowanie funkcji bazowych
   - dopasowanie nieliniowe
   - medianowe dopasowanie funkcji liniowej
   - test chi-kwadrat oceny jakości dopasowania
  9. Wygładzanie danych
   - procedura wygładzania medianowego
   - wygładzanie metodą średniej kroczącej
   - wygładzanie eksponencjalne
  10. Korelacja
   - liniowy model korelacji
   - współczynnik korelacji Pearsona
   - korelacja rang i współczynnik korelacji Spearmana