Szczegółowe informacje

 •  
   

  MapViewer

  Tworzenie map tematycznych w środowisku programu MapViewer i edycja ich parametrów.

  Cel kursu:
  Uczestnicy kursu zdobywają praktyczne umiejętności wykorzystywania programu MapViewer do tworzenia graficznej prezentacji danych na podkładzie z mapy. Uczestnicy zapoznają się ze sposobem powiązania danych liczbowych z obiektami mapy oraz metodami edycji ich parametrów. Prezentowane są proste mechanizmy digitalizacji mapy i przenoszenia obiektów ze skanowanego podkładu do mapy cyfrowej. Osoby uczestniczące w kursie na bieżąco utrwalają wiedzę w zakresie prezentacji w formie map tematycznych.

  Czas trwania:
  Szkolenie jednodniowe, w godz. 9.00 - 16.00

  Miejsce szkolenia:
  Szkolenie odbędzie się w Centrum Szkoleniowym firmy Gambit Sp. z o.o. przy ul. Kordylewskiego 1.

  Adresaci kursu:
  Osoby zajmujące się analizą i wizualizacją danych na podkładzie z mapy. Szkolenie jest skierowane do szerokiej grupy odbiorców, w tym pracowników naukowych, pracowników małych firm i wielkich korporacji, administracji publicznej i agencji rządowych. Każdy, kto w codziennej pracy wykorzystuje wizualizacje danych na podkładzie mapy określonego terenu zdobędzie niezbędną wiedzę i umiejętności wykonywania tego typu wizualizacji w środowisku programu MapViewer.

  Program kursu:

  1. Wstęp
   - do czego służy program MapViewer?
   - wymagania sprzętowe
   - instalacja
   - dokumentacja
   - przykładowe wizualizacje wykonane za pomocą programu
  2. Co to jest mapa tematyczna, czyli jak pracuje MapViewer?
   - koncepcja mapy tematycznej
   - etapy tworzenia mapy tematycznej
   - przegląd typów map tematycznych
  3. Elementy interfejsu użytkownika
   - zalecane ustawienia początkowe
   - menu główne
   - opcje menu głównego typowe dla aplikacji środowiska Windows
   - opcje specyficzne dla programu MapViewer (opcje File, Edit, View)
   - sterowanie wyglądem ekranu: paski narzędzi i okna informacyjne (paski narzędziowe, praca z managerami obiektów, mechanizm dokowania elementów interfejsu)
   - rozmiar strony
   - globalne parametry pracy programu
   - różne rodzaje kursora
  4. Praca z arkuszem danych
   - ogólne zasady funkcjonowania arkusza danych w programie MapViewer
   - otwieranie arkusza danych
   - charakter komórek arkusza
   - wybrane aspekty pracy z arkuszem
  5. Formaty danych geograficznych i formaty graficzne
   - otwieranie mapy bazowej, format GSM
   - otwieranie mapy bazowej, format GSB
   - inne formaty zapisu map
   - różnice opcji File/Open i File/Import
   - inne formaty geograficzne
   - użyteczne opcje importu i eksportu
   - użycie schowka (Windows Clipboard) do przenoszenia map
  6. Mapa bazowa: punkty, krzywe i obszary, czyli tworzenie i modyfikacja mapy bazowej
   - nanoszenie obiektów na mapę
   - zmiana atrybutów obiektów
   - konwersja obiektów
   - użyteczne operacje na obszarach
   - tworzenie mapy bazowej przez digitalizację
  7. Tworzenie map tematycznych i ich rodzaje
   - powiązanie mapy bazowej z arkuszem danych
   - rodzaje map tematycznych
        • mapa gradacji kolorów (Hatch Map)
        • mapa gęstości punktów (Density Map)
        • mapa wycinków koła (Pie Map)
        • mapa słupkowa (Bar Map)
        • mapa symboli (Symbol Map)
        • mapa przestrzennych obszarów (Prism Map)
        • mapa grafu liniowego (LineGraph Map)
        • mapa punktowa (Pin Map)
        • mapa przepływów (Flow Map)
        • mapa gradientowa (Gradient Map)
        • mapa terytoriów (Territory Map)
        • kartogram Darling (Kartogram Map)
   - edycja parametrów
   - technika map wielowarstwowych