Logo


Szybkie Porady

Analizy statystyczne
Wykaz tematów

Szybkie Porady, czyli mini-kursy e-learningowe w grupie Statystyka, zawierają szereg tematów prezentujących ważne i często stosowane procedury analiz statystycznych. Tematy z tego zakresu mini-kursów szybkich porad pokazują użycie procedur dostępnych w menu Statistics poczynając od procedur związanych ze statystykami opisowymi, przez testowanie hipotez statystycznych, test ANOVA, testy nieparametryczne, aż po analizę przeżywalności i analizy wielowymiarowe.

Przedstawione poniżej tematy zawierają zestaw szybkich porad z tego zakresu. Zestaw ten aktualnie zawiera niewiele pozycji, ale prowadzone są intensywne prace nad jego rozbudowaniem. Sukcesywnie będą udostępniane kolejne szybkie porady.

 • Parametry statystyki opisowej dla kolumny danych

  Obliczanie parametrów statystyki opisowej dla wybranego zakresu kolumn arkusza danych jest najbardziej rozbudowaną procedurą z tego zakresu obliczeń w programie Origin. Procedura ta daje najwięcej możliwości w zakresie wyboru zestawu parametrów jak i wpływania na postać wyników. Program umożliwia także obliczanie parametrów statystyki opisowej dla wierszy. Zawiera on również procedury statystyki opisowej rozumiane jako algorytmy wyznaczania podstawowych parametrów statystycznych dla grupy danych.
  Szybką poradę opracowano  w języku polskim na bazie programu Origin 2018.

  Opis kursu
 • Jednoczynnikowa analiza wariancji ANOVA

  Celem analizy wariancji jest wykrywanie różnic między średnimi w kilku populacjach, dlatego nazwa tej metody jest nieco myląca. Aby jednak porównać wartości średnie kliku populacji konieczne jest badanie wariancji, która ujawnia się w odpowiednio i celowo dobranych próbach losowych, dlatego termin analiza wariancji ANOVA jest całkowicie uzasadniony. Szybka porada pokazuje, jak analiza wariancji funkcjonuje w środowisku programu Origin.
  Szybką poradę opracowano w języku polskim na bazie programu Origin 2018.

  Opis kursu