Szczegółowe informacje

 •  
   

  Mathematica

  Wykorzystanie zaawansowanych możliwości obliczeniowych i wizualizacyjnych programu Mathematica do prowadzenia analiz statystycznych.

  Cel kursu:
  Kurs zapozna uczestników z możliwościami zastosowania programu do analiz statystycznych. Omówione zostaną sposoby importu i eksportu danych, wbudowane bazy danych, rodzaje statystyk, przedziały ufności oraz testowanie hipotez. Każdy rozdział kończy się prezezentacją na bazie omawianego tematu, wykonaną w programie Mathematica.

  Czas trwania:
  Szkolenie jednodniowe, w godz. 09:00 - 16:00.

  Miejsce szkolenia:
  Szkolenie odbędzie się w siedzibie firmy Gambit COiS Sp. z o.o. w Krakowie.

  Adresaci kursu:
  Pracownicy nauki oraz osoby zajmujące się w pracy zawodowej analizą statystyczną.

  Wymagania wstępne:
  Umiejętność obsługi programu Mathematica na poziomie podstawowym oraz znajomość zagadnień z zakresu rachunku prawdopodobieństwa i statystyki.

  Program kursu:

  1. Źródła danych
   - polecenie Import
   - baza FinancialData
   - baza CountryData
   - zbiór danych przykładowych ExampleData
   - polecenie RandomVariate
   - dynamiczna prezentacja danych statystycznych
  2. Statystyki opisowe
   - statystyki położenia
   - statystyki rozrzutu
   - statystyki kształtu
   - statystyki wielowymiarowe
   - dynamiczna prezentacja podstawowych statystyk
  3. Wizualizacje statystyczne
   - histogram
   - gładkie estymacje funkcji gęstości
   - wykresy porównawcze
  4. Przedziały ufności
   - przedziały ufności dla średnich
   - przedziały ufności dla podstawowych rozkładów
   - prawdopodobieństwo testowe
   - dynamiczna prezentacja przedziałów ufności
  5. Testowanie hipotez
   - testy zgodności
   - testy położenia
   - testy dla wariancji
   - obiekt HypothesisTestData
   - dynamiczna ilustracja pojęć związanych z testowaniem hipotez
   - ANOVA
   - dynamiczna ilustracja jednoczynnikowej analizy wariancji
  6. Modele statystyczne regresji
   - model liniowy
   - model nieliniowy
   - uogólnione modele liniowe