Szczegółowe informacje

 •  
   

  Mathematica

  Analiza i wizualizacja danych pomiarowych w środowisku Mathematica.

  Cel kursu:
  Specyfiką języka Mathematica  jest połączenie programowania proceduralnego, programowania funkcyjnego (funkcjonalnego), techniki przekształceń symbolicznych oraz bogatej oferty wbudowanych procedur numerycznych, statystycznych i graficznych w obrębie jednego środowiska programistycznego. Wykorzystanie tych specyficznych atutów jest celem kursu.
   
  W kursie położono nacisk na aspekty uniwersalne procesu przygotowania i przetwarzania danych, tzn. na te aspekty, które są wspólne dla różnych typów danych (pomiarów fizycznych, danych pogodowych i klimatycznych, danych sejsmicznych, geopozycyjnych, demograficznych,  monitoringu ścieków i zanieczyszczeń, analizy drgań, analizy przebiegów czasowych, etc.) Łatwość i zwięzłość kodów programowania funkcyjnego powoduje, że analityk danych pracujący w środowisku Mathematica może działać skutecznie bez pośrednictwa informatyków.
   
  Demonstracje poparte są licznymi ćwiczeniami praktycznymi.

  Czas trwania:
  Szkolenie jednodniowe, w godz. 09:00 - 16:00.

  Miejsce szkolenia:
  Szkolenie odbędzie się w siedzibie firmy Gambit COiS Sp. z o.o. w Krakowie.

  Adresaci kursu:
  Kurs przeznaczony jest dla osób, które posiadają pewną biegłość w posługiwaniu się komendami i funkcjami pakietu Mathematica (choć niekoniecznie są biegłymi programistami w tym języku) i potrzebują efektywnie przekształcać dane pomiarowe oraz dokonywać ich interpretacji.

  Wymagania wstępne:
  Umiejętność obsługi programu Mathematica na poziomie podstawowym oraz znajomość zagadnień z zakresu analizy matematycznej i algebry.

  Program kursu:

  1. Podstawy
   - lista liczb: dane generowane losowo, funkcje statystyki opisowej
   - listy liczb: przykłady list danych statystycznych i pomiarowych
   - inne funkcje statystyki opisowej
   - predefiniowanie rozkłady statystyczne
   - przenoszenie błędu pomiarowego
   - zapis i odczyt danych
  2. Przygotowanie danych
   - operacje na listach danych
   - struktura (hierarchia) danych
   - import i eksport danych
   - selekcja danych, dowolne działania na rekordach, standaryzacja miary czasu
  3. Analiza danych
   - macierze danych, niepewność pomiarowa
   - dopasowania funkcji – modele liniowe i nieliniowe
   - dwuwymiarowa i przestrzenna wizualizacja danych
   - kowariancja, korelacja, autokorelacja
   - analiza fourierowska
   - metody uciąglania próbki – interpolacja
   - metody filtrowania
  4. Systemy wielu plików, pliki wielkiego rozmiaru
   - przetwarzanie wielu plików
   - wielkie pliki – sekwencje przetwarzanych danych