Szczegółowe informacje

 •  
   

  Origin

  Origin: Podstawy analizy danych w środowisku programu.

  Cel kursu:
  Uczestnicy kursu zdobywają praktyczne umiejętności wykorzystywania programu Origin do prowadzenia analizy danych w bardzo szerokim zakresie. Zdobywają wiedzę o dostępnych procedurach analizy i ich parametrach. Zdobyta w tym zakresie wiedza poszerzona jest o technikę definiowania raportów, w których wyniki analiz są jedną z ważniejszych pozycji, obok tabelarycznych zestawień danych i wykresów.

  Czas trwania:
  Szkolenie jednodniowe, w godz. 09:00 - 16:00.

  Miejsce szkolenia:
  Szkolenie odbędzie się w siedzibie firmy Gambit COiS Sp. z o.o. w Krakowie.

  Adresaci kursu:
  Osoby zajmujące się analizą i wizualizacją danych liczbowych. Szkolenie jest skierowane do szerokiej grupy odbiorców, w tym pracowników naukowych, pracowników małych firm i wielkich korporacji, administracji publicznej i agencji rządowych, do wszystkich dla których wizualizacja danych jest częścią codziennej pracy, a zakres ich obowiązków wymaga sporządzania raportów zawierających zestawienia liczbowe i ich graficzną prezentację.

  Wymagania wstępne:
  Podstawowa znajomość obsługi programu Origin w zakresie edycji wykresów.

  Program kursu:

  1. Struktura projektu programu Origin
  2. Poruszanie się po projekcie programu Origin – Project Explorer
   - pokaz slajdów w programie Origin
  3. Skoroszyt, arkusze, kolumny
   - struktura i właściwości arkusza skoroszytu
   - ustawianie parametrów arkusza
   - tworzenie szablonu arkusza
   - operacje na kolumnach
   - opcje rekalkulacji
  4. Import danych do arkusza projektu Origin
   - opcja import Single ASCII, ustawianie parametrów importu
   - opcja importu Import Multiple ASCI
   - kreator importu Import Wizard
   - inne opcje importu
   - praca z dokumentami programu Excel w środowisku programu Origin
  5. Dopasowywanie krzywych do punktów eksperymentalnych – interpolacja w Originie
   - graficzne wyznaczanie linii trendu
   - interpolowanie, ekstrapolowanie kolumny liczb
   - regresja liniowa
   - regresja wielomianowa
   - regresja nieliniowa
  6. Analiza pików w Originie
   - struktura kreatora analizy pików
   - tworzenie linii bazowej i jej odejmowanie
   - znajdowanie i opisywanie pików
   - całkowanie pików
  7. Całkowanie, różniczkowanie, wygładzanie krzywych w Originie
   - wyznaczanie pola pod odcinkiem krzywej (całki oznaczone)
   - różniczkowanie danych eksperymentalnych w Originie
   - wygładzanie krzywych (Smoothing)
  8. Przygotowanie danych – Data Manipulation
   - usuwanie wielokrotnych wartości Y dla tego samego X
   - wybieranie danych z serii – Reduce by Group
   - opcja Reduce to Evenly Spaced X
  9. Statystyka opisowa
   - wyznaczanie średniej i odchyleń standardowych dla kilku serii danych
   - sumowanie w kolumnach i rzędach
  10. Tworzenie szablonu analizy danych
   - opcja Save Worksheet as Analysis Template
   - zapisywanie projektu jako szablonu analizy