Szczegółowe informacje

 •  
   

  Origin

  Origin: Analiza i wizualizacja danych w naukach biomedycznych, farmakologii i toksykologii.

  Cel kursu:
  Celem kursu jest przybliżenie uczestnikom rozbudowanej możliwości jaką posiada program Origin w zakresie tworzenia wykresów różnego typu.
  Wykorzystane zostaną funkcje formatowania uzyskanych wykresów (zawierających jedną lub wiele serii danych). Dużo czasu poświęconego będzie na analizę danych jaką można przeprowadzić w programie mając daną serię wyników uzyskanych w trakcie badania. Program Origin posiada wbudowaną bibliotekę ponad 200 różnych funkcji, stosowanych w różnych dziedzinach nauki, które można dopasować do danych eksperymentalnych.
  Przykłady zastosowania omawianych zagadnień będą dotyczyły głównie badań przeprowadzanych w różnych dziedzinach nauk biomedycznych.

  Czas trwania:
  Szkolenie jednodniowe, w godz. 09:00 - 16:00.

  Miejsce szkolenia:
  Szkolenie odbędzie się w siedzibie firmy Gambit COiS Sp. z o.o. w Krakowie.

  Adresaci kursu:
  Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które miały wcześniej styczność z programem Origin i znają podstawy jego obsługi. Program kursu dostosowany jest do osób, które posiadają podstawowe umiejętności związane z pracą z arkuszem kalkulacyjnym, potrafią tworzyć i formatować podstawowe wykresy. Adresatami są przede wszystkim osoby zajmujące się badaniami eksperymentalnymi i wizualizacją ich wyników w dziedzinie farmakologii, toksykologii i wszelkich innych nauk biomedycznych.

  Wymagania wstępne:
  Umiejętność obsługi programu Origin w zakresie szkolenia podstawowego (temat 1 i 2).

  Program kursu:

  1. Tworzenie wykresu dwuwymiarowego Y(X) – jedna seria danych
   - wykres liniowy. Formatowanie krzywej, osi liczbowych, pola legendy
        • ćwiczenie 1: przygotowywanie wykresu liniowego, edycja linii
        • ćwiczenie 2: formatowanie osi liczbowych
        • formatowanie legendy
   - ćwiczenie 3: przygotowywanie wykresu punktowego (Scatter)
   - ćwiczenie 4: tworzenie i formatowanie wykresu typu Line +Symbol
   - ćwiczenie 5: formatowanie aktywnej warstwy (Layer)
  2. Przygotowywanie i formatowanie wykresów zawierających wiele krzywych (serii danych).
   - określanie kolumn arkusza jako X lub Y, wybór kolumn do wykresu
   - ćwiczenie 6: formatowanie wykresu zawierającego wiele serii danych
   - ćwiczenie 7: dodawanie/usuwanie krzywych do/z wykresu – praca z oknem Layer Kontent
   - ćwiczenie 8: praca z kreatorem Plot Setup
   - ćwiczenie 9: edytowanie jednej serii danych na kilka sposobów za pomocą kreatora rysunku
   - ćwiczenie 10: offsetowanie serii krzywych
        • offsetowanie przez okno Layer Properties
        • offsetowanie przez wybór szablonu wykresu
        • wykres offsetowy typu Waterfall
   - ćwiczenie 11: przerywanie osi liczbowej
  3. Praca z wieloma warstwami rysunku
   - tworzenie wykresów zawierających 2 warstwy
        • ćwiczenie 12: wykres słupkowy z obwiednią liniową
        • ćwiczenie 13: rysowanie dwóch krzywych różniących się skalą osi Y
             » krzywe w jednym panelu, ustawienie przez Plot Setup
             » opcja double Y
   - przygotowywanie wykresów wielopanelowych
        • tworzenie wykresów wielopanelowych przez opcję Extract to Layers
        • ćwiczenie 15: łączenie (mergowanie) wykresów
  4. Tworzenie wykresów specjalnych, często stosowanych w naukach biomedycznych i farmakologicznych
   - ćwiczenie 16: przygotowanie i edycja wykresów słupkowych
   - tworzenie wykresów trójwymiarowych
        • przekształcanie arkusza do macierzy
        • ćwiczenie 17: tworzenie i formatowanie wykresu konturowego
        • rodzaje wykresów konturowych w Originie
             » ćwiczenie 18: tworzenie wykresu konturowego wraz z profilami (opcja Contour Profiles)
        • inne wykresy trójwymiarowe
             » ćwiczenie 19: tworzenie i formatowanie wykresu przestrzennego mapowanego kolorem sprzężonego z płaskim profilem
        • struktura macierzy w Originie – ćwiczenie 20: przygotowywanie wykresu typu 3D terror bar
        • ćwiczenie 21: przygotowywanie wykresów konturowych z narzuconą granicą
  5. Analiza pików w Originie
   - praca z kreatorem analizy plików
        • struktura kreatora analizy plików
        • ćwiczenie 22: tworzenie linii bazowej poprzez opcję  End Points Weighted
        • ćwiczenie 23: Znajdowanie i opisywanie plików
   - ćwiczenie 24: dopasowanie krzywej aproksymacyjnej do plików (fitowanie plików)
  6. Całkowanie, różniczkowanie, wygładzanie krzywych w Originie
   - ćwiczenie 25: wyznaczanie pola pod odcinkiem krzywej (całki oznaczone)
   - ćwiczenie 26: różniczkowanie danych eksperymentalnych w Originie
   - ćwiczenie 27: wygładzanie krzywych (Smoothing)
  7. Dopasowywanie krzywych do danych eksperymentalnych
   - ćwiczenie 28: regresja liniowa
        • opcja Fix Intercept
        • generowanie wykresu linii prostej dla zadanego zakresu zmiennej X
   - ćwiczenie 29: regresja wielomianowa
   - ćwiczenie 30: regresja nieliniowa
   - ćwiczenie 31: regresja nieliniowa kilku serii danych, wykorzystanie wbudowanych funkcji Origina do wyznaczania kinetyki reakcji enzymatycznej
  8. Statystyka opisowa
   - ćwiczenie 32: wyznaczanie średniej i odchyleń standardowych dla kilku serii danych
   - ćwiczenie 33: sumowanie w kolumnach i rzędach