Szczegółowe informacje

 •  
   

  Mathcad Prime

  Tworzenie dokumentów w środowisku programu i wprowadzenie do obliczeń numerycznych.


  Cel kursu:
  Kurs podstawowy programu Mathcad Prime ma zapoznać uczestników z możliwościami programu i wprowadzić w specyfikę środowiska aplikacji do obliczeń numerycznych. Poza podstawami obsługi programu, uczestnik zapozna się ze sposobami komponowania dokumentu łączącego tekst z wzorami obliczeniowymi i wykresami oraz rozwiązywaniem zagadnień wymagających znajomości różnych dziedzin matematyki. Program szkolenia przewiduje rozbudowane ćwiczenia związane z definiowaniem i operacjami w rachunku macierzowym i wektorowym, rozwiązywanie równań i nierówności, sposobami obliczeń układów równań, definicją i konfiguracją wykresów oraz rozbudowaną analizą matematyczną. Kurs pozwoli zdobyć wiedzę niezbędną do wykorzystania możliwości obliczeniowych programu Mathcad Prime w codziennej pracy, która wymaga częstego i powtarzalnego stosowania mniej lub bardziej zaawansowanych obliczeń matematycznych.

  Czas trwania:
  Szkolenie jednodniowe, w godz. 09:00 - 16:00.

  Miejsce szkolenia:
  Szkolenie odbędzie się w siedzibie firmy Gambit COiS Sp. z o.o. w Krakowie.

  Adresaci kursu:
  Pracownicy nauki, inżynierowie i technicy wykonujący na codzień obliczenia matematyczne, nauczyciele pragnący wykorzystać program Mathcad Prime jako pomoc w procesie dydaktycznym.

  Wymagania wstępne:
  Znajomość zagadnień z zakresu matematyki na poziomie szkoły średniej.

  Program kursu:

  1. Organizacja interfejsu użytkownika
   - wstążkowy układ interfejsu
   - palety symboli i skróty klawiaturowe
   - modyfikacja wyglądu interfejsu użytkownika
   - parametry systemowe sterujące pracą programu
  2. Struktura dokumentu
   - formatowanie strony dokumentu, nagłówek i stopka dokumentu
   - szablon dokumentu
   - regiony, jako podstawowe elementy struktury dokumentu
   - rodzaje regionów, regiony ukryte
   - formatowanie regionów matematycznych, domyślne atrybuty formatowania
   - dwa rodzaje regionów tekstowych i ich atrybuty
   - wzory matematyczne wewnątrz regionów tekstowych
   - modyfikowanie struktury dokumentu
  3. Wprowadzanie regionów matematycznych
   - definiowanie zmiennych i wykonywanie obliczeń, nazewnictwo zmiennych
   - zmienne lokalne i globalne
   - proces wewnętrznego skanowania dokumentu, kolejność realizacji obliczeń
   - tryb obliczeń automatycznych i ręczne inicjowanie obliczeń
   - dokładność obliczeń numerycznych, formaty zapisu liczb i zmiana precyzji wyników
   - lokalna i globalna zmiana atrybutów dokumentu odpowiedzialnych za dokładność obliczeń
   - funkcje wbudowane i definicja funkcji użytkownika
   - etykietowanie nazw zmiennych
   - praca z jednostkami wielkości fizycznych
   - wykorzystanie palet operatorów i skrótów klawiaturowych
   - dokument nadrzędnych i odczyt procedur z dokumentu podrzędnego
   - zmienne zakresowe
  4. Wektory i macierze
   - zmienna systemowa ORIGIN
   - definiowanie i modyfikacja wektorów i macierzy
   - zestaw operatorów wektorowych i macierzowych
   - różnice pomiędzy zmienną zakresową i wektorem
   - różnice pomiędzy tabelą i macierzą
   - macierze zagnieżdżone
  5. Tworzenie wykresów
   - podstawowe szablony wykresów
   - etykiety osi liczbowych oraz edycja zakresów osi dla wykresów 2D i 3D
   - modyfikacja atrybutów wykresów
   - kilka wykresów w jednym układzie współrzędnych
   - zmiana typu wykresu 2D: liniowy, punktowy, kolumnowy, słupkowy
   - inne typy wykresów 2D: wykres słupków błędów, histogram, wykres pudełkowy, …
   - wykresy funkcji zdefiniowanych parametrycznie
   - wykresy w skali logarytmicznej
   - wykresy w układzie biegunowym
   - wykres izoliniowy
   - wykresy 3D w układzie kartezjańskim, sposoby definiowania obiektów dla wykresów 3D
  6. Równania i układy równań
   - parametry TOL i CTOL w obliczeniach numerycznych
   - iteracyjna procedura rozwiązywania równań z jedną niewiadomą
   - moduł Solve Block zastosowany do rozwiązywania równań
   - pierwiastki równania wielomianowego, wspomaganie obliczeń numerycznych obliczeniami symbolicznymi
   - rozwiązywanie układu równań liniowych
   - zastosowanie modułu Solve Block do rozwiązywania układu równań liniowych
   - rozwiązywanie układu równań nieliniowych za pomocą modułu Solve Block
  7. Interpolacja danych
   - interpolacja liniowa
   - interpolacja sklejana (splajnowa)
  8. Elementy analizy matematycznej
   - operatory analizy matematycznej
   - pochodna funkcji w punkcie i funkcja pochodna
   - numeryczne i symboliczne obliczanie pochodnych
   - pochodne wyższych rzędów
   - całka oznaczona i nieoznaczona
   - operator sumy i iloczynu
   - różniczkowanie i całkowanie dyskretnych zestawów danych