Szczegółowe informacje

 •  
   

  Surfer

  Mapy wielowarstwowe jako narzędzie wizualizacji danych

  Cel kursu:
  Kurs porusza tematy związane z zaawansowaną obsługą programu. Szeroko omówione zostaną przykłady tworzenia różnego rodzaju map i przeprowadzane na nich operacje (nakładanie map, poziome łączenie map).
  Teoria poparta jest dużą ilością ćwiczeń praktycznych.

  Czas trwania:
  Szkolenie jednodniowe, w godz. 09:00 - 16:00.

  Miejsce szkolenia:
  Szkolenie odbędzie się w siedzibie firmy Gambit COiS Sp. z o.o. w Krakowie.

  Adresaci kursu:
  Osoby, które na co dzień zajmują się przedstawianiem danych na podstawie badań i analiz przeprowadzanych w różnych dziedzinach nauki (ochrona środowiska, geologia, hydrologia, meteorologia, socjologia) jak i tworzeniem różnego rodzaju map. Mapy te przydatne są do wizualizacji wyników wspomnianych badań. Kurs przeznaczony jest dla osób, które posiadają pewną biegłość w obsłudze programu Surfer.

  Wymagania wstępne:
  Umiejętność obsługi programu Surfer w zakresie szkolenia podstawowego.

  Program kursu:

  1. Wstęp
   - cykl pracy nad mapą wielowarstwową
   - przykłady wizualizacji wielowarstwowych
   - rodzaje map prostych tworzonych przez program
  2. Struktura mapy
   - mapa jako zestaw obiektów
   - porządkowanie obiektów na mapie, tło mapy i jej pierwszy plan
   - praca z managerem obiektów
   - parametry pracy programu związane ze struktura wielowarstwową
  3. Techniki map wielowarstwowych
   - nieco nomenklatury
        • mapa właściwa i złożony obiekt mapy wielowarstwowej
        • mapa prosta i jej miejsce w strukturach wielowarstwowych
   - tworzenie map prostych
        • czy każde dwie mapy proste mogą być łączone w wizualizacji wielowarstwowej?
   - dodawanie mapy prostej do wizualizacji wielowarstwowej
   - łączenie map prostych w mapę złożoną
   - operowanie kolejnością warstw
   - operowanie przezroczystością warstw
  4. Nakładanie map
   - pionowe i poziome nakładanie warstw
        • nałożenie pionowe warstw mapy
        • warstwy nakładane poziomo
   - procedury nakładania warstw
   - nakładanie warstw i problem układów współrzędnych
        • układy współrzędnych w środowisku programu Surfer
        • konwersja danych
   - co to jest stos map?
        • tworzenie map składowych
        • wspólny widok perspektywiczny map składowych
        • proste obiekty graficzne jako uzupełnienie wizualizacji w formie stosu
  5. Rodzaje map prostych i ich nakładanie
   - mapy bazowe
        • obiekty zawarte na mapach bazowych
        • obiekty pustej mapy bazowej i jego wykorzystanie
        • definiowane atrybuty map bazowych i ich zastosowanie
   - mapa izolinii
        • zestaw parametrów mapy izolinii
        • parametry istotne z punktu widzenia edycji map wielowarstwowych
             » sterowanie przeźroczystością obiektów
             » zaawansowana edycja wyglądu zestawu izolinii
             » operowanie przeźroczystością warstwy
             » operowanie warstwami w różnych układach współrzędnych
             » wykorzystywanie definiowanych atrybutów obiektów mapy bazowej
             » przykład edycji parametrów mapy izolinii
        • mapa izolinii w kombinacji z innymi typami map
             » mapa izolinii w kombinacji z mapą wektorową
             » kombinacja mapy izolinii i mapy reliefowej
             » nałożenie mapy izolinii i mapy rastrowej
        • mapa izolinii w kombinacji z mapa bazową
             » dodawanie obiektów do mapy izolinii przez nakładanie mapy bazowej
             » dopasowanie mapy izolinii do granic obszaru
             » korekta błędów wypełnienia kolorem przy granicy obszary dopasowania izolinii
             » granice obszarów złożone z wielu rozłącznych konturów
        • mapa na podkładzie rastrowym
             » formaty georeferencyjne
             » kalibrowanie zwykłego podkładu rastrowego
        • mapa nachylenia powierzchni
             » obliczanie nachylenia powierzchni jako operacja na siatce wartości
   - kolorowanie mapy izolinii przestrzennych
        • sterowanie kolorami izolinii
        • kolorowanie przestrzeni między izoliniami jako nałożenie dwóch map
   - trójwymiarowa mapa powierzchniowa
        • wizualizacje w oparciu o mapę powierzchniowa
             » mapa powierzchniowa jako baza prezentacji wielowarstwowych
             » dodawanie obiektów punktowych, liniowych i powierzchniowych
             » przenikanie powierzchni jako efekt nałożenia kilku map powierzchniowych
        • pionowy przekrój terenu na brzegach mapy przestrzennej
             » przekrój na brzegach mapy jako nałożenie kilku map powierzchniowych
             » błędy wizualizacji związane z efektem Stitching i metoda ich eliminacji
        • linia przecięcia dwóch powierzchni
             » wyznaczanie linii przekroju dwóch powierzchni jako wynik operacji na siatkach
  6. Poziome łączenia map
   - nakładanie warstw dla sąsiadujących obszarów zmiennych poziomych
   - dopasowanie gęstości map izolinii map składowych
   - dopasowanie zakresu mapowania kolorów