Szczegółowe informacje

 •  
   

  Modelowanie hydrogeologiczne

  Prognozowanie wpływu inwestycji na środowisko geologiczne i środowisko wodne w warunkach znacznego skomplikowania procesów i czynników naturalnych, w oparciu o oprogramowanie Visual MODFLOW, AquaChem, AquiferTest, UnSat Suite firmy Waterloo Hydrogeologic.


  Cel kursu:
  Uczestnicy kursu zdobywają praktyczne umiejętności wykorzystania oprogramowania Visual MODFLOW, AquaChem, AquiferTest i UnSat Suite Plus w  prognozowaniu wpływu planowanego odwodnienia kopalni odkrywkowej na warunki wodne w jej otoczeniu, w tym na zasoby ujęcia wód pitnych, w analizie przeobrażenia składu chemicznego wód podziemnych dopływających do kopalni siarczkowych rud metali, w określeniu parametrów hydrogeologicznych warstwy wodonośnej w oparciu o interpretację wyników próbnego pompowania oraz danych dotyczących wzniosu zwierciadła wody po jej zakończeniu, w prognozowaniu migracji zanieczyszczeń z grupy pestycydów, związanych z obszarami intensywnej działalności rolniczej w strefie aeracji.

  Czas trwania:
  Szkolenie dwudniowe, w godz. 09:00 - 16:00.

  Miejsce szkolenia:
  Szkolenie odbędzie się w siedzibie firmy Gambit COiS Sp. z o.o. w Krakowie.

  Adresaci kursu:
  Osoby zajmujące się zagospodarowaniem, ochroną i monitoringiem wód podziemnych oraz problematyką migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych. Specjaliści z dziedziny ochrony środowiska, inżynierii środowiska, rolnictwa, hydrogeologii i nauk pokrewnych.

  Wymagania wstępne:
  Znajomość ogólnych zasad tworzenia map cyfrowych (np. podstawy obsługi programu Surfer) oraz zagadnień z zakresu hydrogeologii.

  Program kursu:

  1. Wprowadzenie do teorii z zakresu numerycznych modeli hydrogeologicznych, hydrogeochemii i modelowania hydrogeochemicznego, próbnych pompowań i slug testów oraz  przepływu wód i transportu masy w obrębie strefy aeracji.
  2. Ogólna charakterystyka programów Visual MODFLOW, AquaChem, AquiferTest i UnSat Suite
  3. Główne funkcje i zastosowania poszczególnych programów oraz etapy pracy z programami
  4. Prognoza wpływu planowanego odwodnienia kopalni odkrywkowej na warunki wodne w jej otoczeniu, w tym na zasoby ujęcia wód pitnych przy użyciu programu Visual MODFLOW
   - wprowadzenie parametrów początkowych modelu
   - kalibracja podkładu mapowego
   - wprowadzenie danych dotyczących studni ujęciowych
   - wprowadzenie parametrów warstwy wodonośnej oraz warunków brzegowych
   - obliczenie przepływu i bilansów wód podziemnych
   - uwzględnienie w modelu odwodnienia kopali i interpretacja wyników
  5. Przeobrażenia składu chemicznego wód podziemnych dopływających do kopalni siarczkowych rud metali – analiza w programie AquaChem
   - wypreparowanie z bazy próbek „zanieczyszczonych”
   - interpretacja wyników analiz
  6. Określenie parametrów hydrogeologicznych warstwy wodonośnej w oparciu o interpretację wyników próbnego pompowania oraz danych dotyczących wzniosu zwierciadła wody po jego zakończeniu – przykład analizowany w programie AquiferTest
   - wprowadzenie danych dotyczących studni biorącej udział w próbnym pompowaniu oraz danych dotyczących otworu obserwacyjnego (pizometru)
   - wczytanie danych z próbnego pompowania i ich interpretacja
   - stworzenie mapy leja depresji
   - określenie parametrów hydrogeologicznych warstwy wodonośnej
  7. Migracja zanieczyszczeń z grupy pestycydów, związanych z obszarami intensywnej działalności rolniczej, w strefie aeracji – analiza przy użyciu programu UnSat Suite
   - stworzenie profilu strefy aeracji
   - określenie warunków przenikania zanieczyszczeń (pestycydu) do środowiska
   - wprowadzenie parametrów utworów geologicznych budujących strefę aeracji
   - wizualizacja oraz interpretacja wyników obliczeń