Szczegółowe informacje

 •  
   

  Modelowanie hydrogeologiczne

  Ocena i monitorowanie oddziaływań antropogenicznych na środowisko geologiczne i środowisko wodne w oparciu o oprogramowanie Visual MODFLOW, AquaChem, AquiferTest, UnSat Suite firmy Waterloo Hydrogeologic


  Cel kursu:
  Uczestnicy kursu zdobywają praktyczne umiejętności wykorzystania oprogramowania Visual MODFLOW, AquaChem, AquiferTest i UnSat Suite Plus w ocenie i monitorowaniu wpływu składowiska odpadów na warunki eksploatacji pobliskiego ujęcia wód pitnych, w analizie przeobrażenia składu chemicznego wód podziemnych wskutek dopływu zanieczyszczeń z ogniska powierzchniowego, określeniu parametrów hydrogeologicznych warstwy wodonośnej w oparciu o interpretację próbnego pompowania dla potrzeb ich wykorzystania w modelowaniach wykonanych w programie Visual MODFLOW, prognozowaniu procesu migracji lotnych związków chlorowcoorganicznych w strefie aeracji .

  Czas trwania:
  Szkolenie dwudniowe, w godz. 09:00 - 16:00.

  Miejsce szkolenia:
  Szkolenie odbędzie się w siedzibie firmy Gambit COiS Sp. z o.o. w Krakowie.

  Adresaci kursu:
  Osoby zajmujące się zagospodarowaniem, ochroną i monitoringiem wód podziemnych oraz problematyką migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych. Specjaliści z dziedziny ochrony środowiska, inżynierii środowiska, hydrogeologii i nauk pokrewnych.

  Wymagania wstępne:
  Znajomość ogólnych zasad tworzenia map cyfrowych (np. podstawy obsługi programu Surfer) oraz zagadnień z zakresu hydrogeologii.

  Program kursu:

  1. Wprowadzenie do teorii z zakresu numerycznych modeli hydrogeologicznych, hydrogeochemii i modelowania hydrogeochemicznego, próbnych pompowań i slug testów oraz  przepływu wód i transportu masy w obrębie strefy aeracji.
  2. Ogólna charakterystyka programów Visual MODFLOW, AquaChem, AquiferTest i UnSat Suite
  3. Główne funkcje i zastosowania poszczególnych programów oraz etapy pracy z programami
  4. Ocena i monitorowanie wpływu składowiska odpadów na warunki eksploatacji pobliskiego ujęcia wód pitnych przy użyciu programu Visual MODFLOW
   - wprowadzenie parametrów początkowych modelu
   - kalibracja modelu
   - wczytanie układu warstw modelu
   - zdefiniowanie parametrów opisujących studnie ujęciowe
   - określenie parametrów warstwy wodonośnej
   - wprowadzenie danych dotyczących warunków brzegowych
   - obliczenie przepływu i bilansów wód podziemnych
   - wykreślenie linii prądu przepływu zanieczyszczeń oraz czasu przepływu wód podziemnych
   - prognozowanie czasu dopływu zanieczyszczeń do źródła ujęć wody
   - analiza bilansu symulowanego modelu
  5. Przeobrażenia składu chemicznego wód podziemnych wskutek dopływu zanieczyszczeń z ogniska powierzchniowego w oparciu o program AquaChem
   - wczytanie danych z monitoringu składowisk odpadów
   - rozdzielenie wód zanieczyszczonych od naturalnych wód niezaczyszczonych
   - analiza składu chemicznego wód podziemnych
   - ocena wpływu składowiska odpadów na środowisko wodne
  6. Określenie parametrów hydrogeologicznych warstwy wodonośnej w programie AquiferTest w oparciu o interpretacje próbnego pompowania dla potrzeb ich wykorzystania w modelowaniach wykonywanych w programie Visual Modflow
   - wprowadzenie danych dotyczących studni pompowej jak i pizometrów obserwacyjnych
   - wprowadzenie danych z próbnego pompowania
   - interpretacja próbnego pompowania
   - stworzenie mapy leja depresji i analiza wyników
  7. Prognozowanie procesu migracji lotnych związków chlorowcoorganicznych w strefie aeracji przy użyciu programu UnSat Suite
   - stworzenie profilu strefy aeracji
   - określenie parametrów fizykochemicznych substancji zanieczyszczającej
   - wprowadzenie parametrów utworów geologicznych budujących strefę aeracji
   - wizualizacja oraz interpretacja wyników obliczeń