Szczegółowe informacje

 •  
   

  Modelowanie hydrogeologiczne

  Wykorzystanie programów Visual MODFLOW, AquaChem, AquiferTest, UnSat Suite firmy Waterloo Hydrogeologic do rozwiązywania zagadnień problemowych z dziedziny ochrony i inżynierii środowiska oraz gospodarki wodnej


  Cel kursu:
  Uczestnicy kursu zdobywają praktyczne umiejętności wykorzystania oprogramowania Visual MODFLOW, AquaChem, AquiferTest i UnSat Suite Plus w ocenie wielkości zasobów oraz zasięgu strefy zasobowej dla ujęcia wody pitnej, w problematyce ochrony jakości wybranych wód mineralnych, w określaniu parametrów hydrogeologicznych warstwy wodonośnej w oparciu o interpretacje próbnego pompowania dla potrzeb oceny zasobów ujęcia wód podziemnych, w prognozowaniu zasilania wód podziemnych poprzez infiltrację wód opadowych.

  Czas trwania:
  Szkolenie dwudniowe, w godz. 09:00 - 16:00.

  Miejsce szkolenia:
  Szkolenie odbędzie się w siedzibie firmy Gambit COiS Sp. z o.o. w Krakowie.

  Adresaci kursu:
  Osoby zajmujące się zagospodarowaniem, ochroną i monitoringiem wód podziemnych oraz problematyką migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych. Specjaliści z dziedziny ochrony środowiska, inżynierii środowiska, hydrogeologii i nauk pokrewnych.

  Wymagania wstępne:
  Znajomość ogólnych zasad tworzenia map cyfrowych (np. podstawy obsługi programu Surfer) oraz zagadnień z zakresu hydrogeologii.

  Program kursu:

  1. Wprowadzenie do teorii z zakresu numerycznych modeli hydrogeologicznych, hydrogeochemii i modelowania hydrogeochemicznego, próbnych pompowań i slug testów oraz  przepływu wód i transportu masy w obrębie strefy aeracji.
  2. Ogólna charakterystyka programów Visual MODFLOW, AquaChem, AquiferTest i UnSat Suite
  3. Główne funkcje i zastosowania poszczególnych programów oraz etapy pracy z programami
  4. Ocena wielkości zasobów oraz zasięgu strefy zasobowej dla ujęcia wód pitnych przy użyciu programu Visual MODFLOW
   - wczytanie parametrów początkowych oraz kalibracja modelu
   - wprowadzenie danych dotyczących studni ujęciowych
   - określenie parametrów warstwy wodonośnej
   - wprowadzenie danych dotyczących warunków brzegowych
   - obliczenie przepływu i bilansów wód podziemnych
   - określenie obszaru zasobowego ujęcia wód podziemnych
   - prognozowanie poziomu i układu zwierciadła wody oraz zasięgu i kształtu stref zasobowych w zależności od wydatku poszczególnych studni ujęciowych
   - analiza bilansu symulowanego modelu
  5. Problematyka ochrony jakości wybranych wód mineralnych przy użyciu programu AquaChem
   - stworzenie bazy i wczytanie danych z wynikami oznaczeń składu chemicznego wód powierzchniowych i podziemnych
   - ocena stopnia antropogenicznego oddziaływania na środowisko wodne na podstawie analizy zawartości jonów chlorkowych
   - sprawdzanie poziomu zanieczyszczenia wód zlewni na podstawie wykresu wartości mineralizacji
  6. Określenie parametrów hydrogeologicznych warstwy wodonośnej w oparciu o interpretacje próbnego pompowania dla potrzeb oceny zasobów ujęcia wód podziemnych w oparciu o program AquiferTest
   - wprowadzenie danych dotyczących studni pompowej
   - wprowadzenie danych z próbnego pompowania
   - interpretacja wyników próbnego pompowania przy pomocy różnych dostępnych w programie metod
   - określenie parametrów hydrogeologicznych warstwy wodonośnej
  7. Ocena zasilania wód podziemnych poprzez infiltrację wód opadowych w programie UnSat Suite
   - wybór lokalizacji obiektu oraz stworzenie profilu strefy aeracji
   - wygenerowanie zbioru danych meteorologicznych: wielkości opadów atmosferycznych, temperatury powietrza i stopnia nasłonecznienia
   - interpretacja wyników obliczeń