Szczegółowe informacje

 •  
   

  Statgraphics

  Wielowymiarowe analizy statystyczne.


  Cel kursu:
  Kurs prezentuje sposoby wykorzystania złożonych procedur statystycznych, zaznajamia uczestników z rodzajami analiz i ich zastosowaniem. Prezentuje metody pracy z analizami statystycznymi. Wiedza i umiejętności są na bieżąco utrwalane przez ćwiczenia praktyczne i porównywanie efektów pracy własnej i innych uczestników kursu.

  Czas trwania:
  Szkolenie jednodniowe, w godz. 9:00 - 16:00.

  Adresaci kursu:
  Osoby wykorzystujące analizę statystyczną w swej codziennej pracy i pragnące rozwinąć swoją wiedzę statystyczną w aspekcie korzystania z profesjonalnego programu komputerowego.

  Wymagania wstępne:
  Umiejętność obsługi programu Statgraphics w zakresie szkolenia podstawowego, znajomość podstawowych zagadnień z zakresu statystyki.

  Program kursu:

  1. Podstawy teoretyczne weryfikacji hipotez statystycznych
   - schemat postępowania
   - odczytywanie wartości krytycznych
  2. Jednoczynnikowa analiza wariancji
   - sprawdzanie założeń
   - zróżnicowanie między wartościami średnimi
   - testy porównań jednokrotnych
   - test Kruskala-Wallisa
  3. Model regresji liniowej
   - funkcja regresji
   - regresja liniowa, wielomianowa
   - przekształcanie zmiennych
   - uwarunkowanie macierzy
   - dobór zmiennych
  4. Analiza regresji wielorakiej
   - interpretacja wyników obliczeń
   - dopasowanie modelu do danych empirycznych
   - macierze źle uwarunkowane, poprawianie dobroci oszacowania parametrów
   - regresja krokowa
  5. Analiza czynnikowa
   - zastosowania
   - interpretacja wyników
   - rotacja macierzy czynników
  6. Analiza taksonomiczna (skupień)
   - metody hierarchiczne i niehierarchiczne
   - miary odległości
   - różne rodzaje analiz
   - interpretacja dendrogramu