Origin

Origin9

Program Origin jest pakietem, służącym do pozyskiwania, analizy i wizualizacji danych pomiarowych. Narzędzia dostępne w programie umożliwiają użytkownikowi dokonanie importu danych i umieszczenie ich w arkuszu. Następny etap to przetwarzanie zgromadzonych danych, dokonywane już przez użytkownika. Do tego celu służy wiele wbudowanych funkcji, a użytkownicy bardziej zaawansowani mogą korzystać z możliwości programistycznych i tworzyć własne procedury analizy przy pomocy dostępnych narzędzi. Dane pobrane i przetwarzane można wizualizować na każdym etapie analizy. Służy temu zestaw wielu typów wykresów dwu- i trójwymiarowych.

Analiza danych jest podstawą wszelkiej działalności naukowej i badawczej. Program Origin został opracowany jako narzędzie analizy danych. Nie jest on ukierunkowany na określony charakter danych, dlatego dostarcza procedur specyficznych dla różnych dziedzin nauki, aby nie ograniczać zastosowania programu tylko do jednej grupy odbiorców.

 

Numeryczna analiza danych chemicznych, fizycznych, biomedycznych oraz z dyscyplin pokrewnych to jedne z obszarów zastosowania programu Origin. Program został wyposażony w szeroki zestaw procedur wyznaczania parametrów statystyk opisowych wzbogacony o analizę częstości zdarzeń, możliwość wyliczania współczynników korelacji oraz prowadzenia testów normalności. Dodane wizualizacje graficzne pozwalają przedstawiać parametry w formie histogramu częstości czy na przykład tzw. „skrzynek z wąsami”. Mocną stroną programu są analizy bardziej zaawansowane.

 

Nieliniowe dopasowanie krzywych

Nieliniowe dopasowanie krzywych to procedura, stosowana obecnie w prawie każdej dyscyplinie naukowej. Program posiada wiele wbudowanych modeli krzywych. Moduł o nazwie Fitting Function Organizer pozwala zarządzać biblioteką tych modeli. Zdefiniowane są dziesiątki funkcji ogólnego zastosowania, ale są też rodziny funkcji specyficznych dla określonej dziedziny.

 

Zaawansowana analiza i przetwarzanie sygnałów

Origin wyposażony jest w szereg narzędzi przydatnych do analizy sygnałów, są to np. narzędzia do wyznaczania transformaty Fouriera (FFT, SFTF IFFT), transformaty Hilberta, czy też przeprowadzenia analiz falkowych. Liczne narzędzia te pozwalają między innymi na filtrowanie i wygładzanie sygnałów, wyznaczanie splotu sygnałów i procedury odwrotnej oraz parametrów koherencji i korelacji.

 

Modelowanie krzywych typu dose-response, krzywe 4PL i 5PL

Modelowanie tego rodzaju krzywych to jeden z przypadków modelowania nieliniowego. Zjawiska opisywane terminem dose-response stały się tak powszechne, że do ich opisu została stworzona osobna grupa funkcji. Biblioteka modeli funkcji dopasowania w rodzinie krzywych o nazwie Growth/Sigmoidalzawiera modele funkcji dla tego typu krzywych. Program może dodać na wykresie tabelaryczne zestawienie z parametrami krzywej dopasowania. Stosowane przy tego typu zagadnieniach krzywe logistyczne cztero- i pięcioparametrowe (4PL i 5PL) są dostępne w bibliotece funkcji dopasowania pod nazwą

Logistic i Logistic5.

 

Wyznaczanie parametrów EC50 i IC50

Po wyznaczeniu dopasowania krzywej dose-response ORIGIN pozwala w łatwy sposób wyznaczyć parametry typu EC50/IC50, gdyż są one pochodnymi parametrów krzywej dopasowania. Program pozwala przeprowadzić procedurępost-fit, która jest programem napisanym w języku LabTalk, w który wyposażone jest środowisko programu ORIGIN. Efektem pracy tej procedury są automatycznie wyliczone parametry EC20, EC50 i EC80. Wystarczą dokonane przez użytkownika niewielkie modyfikacje procedury post-fit, aby wyliczyć inne wymagane parametry.

 

 

Analiza przeżywalności

Procedury analizy przeżywalności (Survival Analysis) są często stosowanym narzędziem analizy w inżynierii, ekonomii, naukach biomedycznych czy socjologii. W środowisku programu ORIGIN możliwe jest stosowanie trzech algorytmów wykorzystywanych w analizie przeżycia: estymacja funkcji przeżycia z użyciem estymatora Kaplana-Meiera, modelowanie regresyjne wykorzystujące model proporcjonalnego hazardu Cox’a oraz metoda bazująca na dopasowaniu Weibull’a. Raport wyników analizy generowany jest w strukturze arkusza danych. W arkuszu umieszczony też zostaje wykres funkcji przeżycia oraz funkcji hazardu w metodzie opartej na modelu Cox’a.

 

Środowisko programu ORIGIN wyposażone jest w obszerny zestaw procedur analizy i przetwarzania danych. Każda z procedur wyposażona została w określony zestaw parametrów, które sterują zarówno przebiegiem przetwarzania jak i decydują o postaci wyników obliczeń. Zestawy parametrów ulokowane są w oknach dialogowych, które są dostosowane indywidualnie do każdego rodzaju analizy.

 

Obliczanie parametrów na bazie wykresu.

Niektóre z procedur przetwarzania i analizy danych zostały alternatywnie udostępnione w formie tak zwanych gadżetów (gadgets). Są to specjalne wersje procedur przystosowane do współpracy z oknem wykresu, gdyż praca ich wszystkich polega na tym, że wykonują określone operacje dla danych zaznaczonych na wykresie. Terminem Region of Interest (ROI) nazywany jest wybrany zakres danych, na którym będą wykonywane obliczenia. Wśród zestawu gadżetów znajdują się takie procedury jak: Quick Fit (dopasowanie krzywych), Rise Time (parametry narastania lub opadania zbocza sygnału), Statistisc i Region Statistics (obliczanie parametrów statystyki opisowej dla wyselekcjonowanego na wykresie zestawu danych), Differentiate (różniczkowanie wybranego fragmentu krzywej), Integrate (wyznaczanie pola powierzchni pod wybranym fragmentem krzywej), Interpolate (procedura interpolacji i ekstrapolacji dla wybranego zestawu danych) oraz FFT (wyznaczanie szybkiej transformaty Fourier’a dla wybranego zestawu danych).

Praca wszystkich gadżetów inicjowana jest z okna grafiki. Ich ideą jest graficzna selekcja danych, które mają być poddane przetwarzaniu lub analizie.

 

Szczegóły dotyczące programu znajdą Państwo na stronie www.origin.pl


Ostatnia modyfikacja: wtorek, 19 luty 2013, 09:28