Regulamin i warunki uczestnictwa

Regulamin i warunki uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Gambit Centrum Oprogramowania i Szkoleń Sp. z o.o.


1. Organizujący szkolenia

Szkolenia organizuje Gambit Centrum Oprogramowania i Szkoleń Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Al. Pokoju 29B/22-24, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. 0000129035. Gambit Centrum Oprogramowania i Szkoleń Sp. z o.o. organizuje szkolenia w zakresie i terminach opisanych szczegółowo w Ofercie Szkoleń.

2. Zgłoszenie uczestnictwa

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu muszą być przesłane do Gambit Centrum Oprogramowania i Szkoleń Sp. z o.o., Aleja Pokoju 29B/22-24, 31-564 Kraków w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej, z zastosowaniem formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenia przyjmowane będą najpóźniej do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpływu zgłoszenia do Gambit Centrum Szkoleń i Oprogramowania Sp. z o.o.). Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z organizującym szkolenia oraz przesłaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego i dopełnieniu przed rozpoczęciem szkolenia formalności związanych z płatnością, zgodnie z pkt.5 niniejszego Regulaminu. Po przyjęciu zgłoszenia Gambit Centrum Oprogramowania i Szkoleń Sp. z o.o. potwierdzi Zamawiającemu na piśmie w formie umowy, informacje zawarte w niniejszym Regulaminie oraz zarezerwowany przez Zamawiającego termin szkolenia.

3. Rezygnacja z uczestnictwa - odstąpienie od umowy przez Zamawiającego

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu powinna być przesłana w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej do Gambit Centrum Oprogramowania i Szkoleń Sp. z o.o. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa (odstąpienia od umowy przez Zamawiającego) w terminie 7 i więcej dni przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia do Gambit Centrum Oprogramowania i Szkoleń Sp. z o.o.), Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej płatności w całości. W przypadku otrzymania przez Gambit Centrum Oprogramowania i Szkoleń Sp. z o.o. oświadczenia w terminie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, nie później jednak niż 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, Zamawiającemu przysługuje zwrot 50% wpłaconej kwoty. Zamawiający wyraża zgodę na fakt, iż w przypadku odstąpienia od umowy w terminie krótszym niż 5 dni roboczych od daty rozpoczęcia szkolenia lub nie zgłoszenia się uczestnika na szkolenie, mimo braku odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej, całość wpłaconej przez Zamawiającego kwoty nie będzie podlegać zwrotowi.

4. Zmiany

Do otwarcia szkolenia w danym terminie wymagane jest zgłoszenie minimum 5 osób.
W przypadku odwołania szkolenia w ustalonym terminie, Gambit Centrum Oprogramowania i Szkoleń Sp. z o.o. według wyboru Zamawiającego zwróci wpłaconą kwotę w całości lub przeprowadzi szkolenie w innym, wskazanym przez siebie terminie. Gambit Centrum Oprogramowania i Szkoleń Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen i programu szkolenia o czym poinformuje Zamawiającego przynajmniej 5 dni roboczych przed terminem szkolenia, a Zamawiający w takim wypadku może odstąpić od umowy na warunkach określonych w pkt. 3, uzyskując zwrot wpłaconej zaliczki bez obowiązku pokrycia kosztów szkolenia. Zgłaszający ma prawo zmieniać nazwiska osób delegowanych na szkolenia do chwili ich rozpoczęcia.

5. Ceny szkoleń i warunki płatności

Ceny szkoleń obejmują: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych oraz lunch, napoje i poczęstunek kawowy w czasie przerwy. Organizator szkoleń nie gwarantuje zakwaterowania, ale może pośredniczyć w rezerwacji miejsc hotelowych położonych najbliżej miejsca odbywania się szkoleń. Płatność z tytułu uczestnictwa w szkoleniach powinna być dokonana przelewem bankowym na konto Gambit Centrum Oprogramowania i Szkoleń Sp. z o.o. podane w formularzu zgłoszeniowym. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania wyżej wymienionej wpłaty w terminie 7 dni od otrzymania potwierdzenia przyjęcia na szkolenie, nie później jednak niż na 2 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. Brak zapłaty w wymaganym terminie stanowi domniemaną rezygnację ze szkolenia i upoważnia Gambit Centrum Oprogramowania i Szkoleń Sp. z o.o. do odstąpienia od zawartej umowy.

6. Rabaty

Dla naszych klientów oraz grup powyżej siedmiu osób proponujemy atrakcyjne zniżki. W przypadku szkoleń dla firm, które zarezerwują wszystkie miejsca w danym terminie również obowiązywać będą indywidualne ustalenia. Szczegółowe zasady systemu rabatowego określone są na stronie www.

7. Reklamacje

Zamawiający może składać reklamacje dotyczące szkoleń w formie pisemnej do Gambit Centrum Oprogramowania i Szkoleń Sp. z o.o. najpóźniej w terminie 30 dni od daty zakończenia szkolenia.

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 22 maj 2018, 09:37