Regulamin

§1. Postanowienia ogólne
 1. Definicje terminów stosowanych w niniejszym Regulaminie:
 • Firma Gambit – świadczeniodawca oferujący Usługi na Portalu Szkoleniowym, firma Gambit Centrum Oprogramowania i Szkoleń Sp. z o.o. 31-564 Kraków, al. Pokoju 29B/22-24, NIP 675-12-52-366, REGON: 356262922, KRS: 0000129035, tel/fax +48 (12) 410 5987, 410 5989, 410 5991, 414 3767 , email: szkolenia@gambit.net.pl.
 • Użytkownik Portalu – osoba fizyczna, która wchodzi na stronę Portalu Szkoleniowego
 • Klient – Użytkownik Portalu, który zarejestruje swoje dane w bazie Firmy Gambit jako osoba fizyczna lub działając w imieniu osoby prawnej
 • Usługa - usługa dostępu do E-Szkoleń świadczona bezpośrednio przez Firmę Gambit, opisana szczegółowo w §3 niniejszego Regulaminu
 • Regulamin - niniejszy dokument
 • Formularz Rejestracji Klienta - formularz, który wypełnia Klient, aby zarejestrować swoje dane w bazie Firmy Gambit podczas procesu rejestracji, w celu założenia konta niezbędnego do zakupu Usług
 • E-Szkolenia – materiał szkoleniowy, w formie treści cyfrowych, nie zapisanych na nośnikach materialnych, będący własnością Firmy Gambit, na który składają się prezentacje i filmy video, stanowiące spójną całość, objęte ochroną prawa autorskiego i udostępniane poprzez przeglądarki internetowe w strukturze e-learningowego systemu informatycznego, do których dostęp jest sprzedawany za pośrednictwem publicznej sieci Internet
 • Prawo Użytkowania – zagwarantowane Umową prawo Klienta do korzystania z E-Szkolenia podczas jego Okresu Aktywności
 • Umowa – porozumienie pomiędzy Klientem a Firmą Gambit zawarte na odległość zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. 2014, poz. 827)
 • Portal Szkoleniowy – portal internetowy udostępniający E-Szkolenia znajdujący się pod adresami szkolenia-gambit.net.pl, szkolenia-gambit.net.pl, szkolenia-gambit.com.pl
 • Logowanie – wejście do portalu z podaniem kodów (tzw. login czyli identyfikator Klienta i hasło) pozwalających na jednoznaczną identyfikację Klienta
 • Okres Aktywności – to okres czasu, w którym ważne jest prawo użytkowania E-Szkoleń. Okres ten jest podany dla każdej Usługi z katalogu i jest on znany Klientowi w czasie składania zamówienia. Okres Aktywności rozpoczyna się od daty zawarcia umowy, a kończy się z wygaśnięciem Prawa Użytkowania E-Szkoleń, po upływie liczby dni określonych w katalogu szkoleń.
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego pod adresem Portalu Szkoleniowego, sposób korzystania z Usług oferowanych przez ten portal, zakres odpowiedzialności Firmy Gambit i Klienta oraz podaje inne informacje o charakterze ogólnym i porządkowym.
 2. Prawa do Portalu Szkoleniowego należą do Firmy Gambit, która jest jego właścicielem i wykonawcą oferowanych Usług.
 3. Firma Gambit jest płatnikiem podatku VAT o numerze NIP 675-12-52-366
 4. Ceny Usług świadczonych przez Portal Szkoleniowy są podane w złotych polskich i są cenami netto, do których doliczany jest podatek VAT wg obowiązującej stawki w Polsce.
 5. Warunkiem zawarcia umowy gwarantującej korzystanie z Usług Portalu Szkoleniowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacja jego treści.
 6. Firma Gambit zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania na stronie Portalu Szkoleniowego zawierającej treść tego dokumentu.
 7. 8. Oferowane za pośrednictwem Portalu Szkoleniowego E-Szkolenia są dostępne wyłącznie poprzez sieć Internet przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Klient ma do nich ciągły dostęp w Okresie Aktywności usługi.
§2. Umowa
 1. Zawarcie umowy on-line
 • Umowa korzystania z Usług oferowanych przez Portal Szkoleniowy może być zawarta przez Klienta portalu. Aby zawrzeć umowę Użytkownik Portalu jest zobligowany zarejestrować swoje dane przez wypełnienie i zatwierdzenie Formularza Rejestracji Klienta. Wprowadzone dane są rejestrowane w bazie danych Firmy Gambit. W Formularzu Rejestracji Klienta zawarte jest potwierdzenie przez Klienta zapoznania się z Regulaminem oraz jego akceptacja.
 • Po zapisaniu danych w bazie Firmy Gambit Klient otrzymuje informację potwierdzającą ten fakt wysłaną na adres poczty elektronicznej Klienta.
 • Klient dokonuje wyboru Usługi w katalogu usług Portalu Szkoleniowego celem zamówienia Usługi. Akceptacja wyboru i dokonanie płatności on-line jest przesłaniem zamówienia do Firmy Gambit, co jest jednoznaczne z zawarciem umowy na odległość, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 827). Stronami w tej umowie są: Klient i Firma Gambit.
 • Fakt złożenia zamówienia (zawarcia umowy) jest potwierdzany przez wysłanie do Klienta informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dzień wysłania tej wiadomości określa datę zawarcia umowy i stanowi początek Okresu Aktywności.
 1. Tradycyjne zawarcie umowy
  Klient może zakupić E-Szkolenie za pośrednictwem strony internetowej (z opcją płatności tradycyjny przelew) lub w tradycyjny sposób, przesyłając zamówienie do Firmy Gambit (listem pocztowym, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksem). Obsługą tak złożonego zamówienia zajmuje się dział realizacji zamówień Firmy Gambit. Dokonanie płatności przez Klienta jest uważane za zawarcie umowy i Klient otrzymuje dostęp do treści E-Szkolenia w ciągu 2 dni roboczych od wpływu należności na konto Firmy Gambit. Po zaksięgowaniu wpłaty w firmie Gambit, Klient otrzymuje informację dotyczącą szczegółów zakupionej usługi za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dniem początkowym Okresu Aktywności jest drugi dzień roboczy po dniu wpływu należności.
   
 2. Umowa na dostęp dla wielu osób
  Tradycyjnie zawierana umowa umożliwia udostępnienie E-Szkolenia grupie osób. Instytucja składająca zamówienie drogą tradycyjną może zamówić E-szkolenia dla grupy osób, a w treści zamówienia powinny być podane ich imiona, nazwiska i indywidualne adresy e-mail. Każda osoba wymieniona w zamówieniu korzysta ze szkolenia indywidualnie, musi posiadać własne, indywidualne konto na Portalu Szkoleniowym, a umieszczenie jej danych w formularzu zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją przez nią warunków niniejszego regulaminu.
  Każda osoba wymieniona w zamówieniu jest zobowiązana dokonać rejestracji poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji Klienta, a wykaz parametrów logowania (wyłącznie login) dla wszystkich osób musi być przesłany do Firmy Gambit, celem udostępnienia E-Szkolenia. Jeżeli założenie konta w Portalu Szkoleniowym miało miejsce po opłaceniu szkolenia przez instytucję zamawiającą, to dostęp do materiałów E-Szkolenia przyznawany jest w ciągu 2 dni roboczych od założenia konta.
   
 3. Przedłużenie Okresu Aktywności
  Okres Aktywności usługi nie może być przedłużany. Obsługa Platformy Szkoleniowej nie ma możliwości jego modyfikacji, w trakcie tego okresu. Ponowne skorzystanie z E-Szkolenia po wygaśnięciu Okresu Aktywności wymaga ponownego zakupienia E-Szkolenia.
   
 4. Odstąpienie od umowy
 • Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy, pod warunkiem, że w okresie tym nie dokonał Logowania do Portalu Szkoleniowego i nie nastąpiła aktywacja usługi.
 • Odstąpienie Klienta od umowy wiąże się ze zwrotem przez Firmę Gambit dokonanej przez niego wpłaty. Kwota zwracana będzie pomniejszona o koszty obsługi realizacji płatności on-line przez firmę trzecią w wysokości 5% wpłaconej kwoty.
 • Klientowi, który dokonał Logowania do Portalu Szkoleniowego, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na mocy art. 38 ust.1 i ust. 13 ustawy o prawach konsumenta z dn.30.05.2014.
 • Po upływie 14 dni licząc od dnia zawarcia umowy, mimo braku uaktywnienia dostępu do portalu Klient nie może odstąpić od umowy i nie może się domagać zwrotu wpłaconej należności z tytułu zakupu Usługi.
§3. Usługi
 1. Świadczenie Usług
  Usługi świadczone przez Firmę Gambit polegają na:
 • umożliwieniu Klientowi dokonywania zakupów Usług za pośrednictwem sieci Internet,
 • udostępnieniu zakupionych przez Klienta treści E-Szkoleń za pośrednictwem Portalu Szkoleniowego, po dokonaniu płatności.
 • Usługa jest dostępna dla Klienta przez jej Okres Aktywności. W okresie tym Klient ma prawo użytkowania E-Szkoleń.
 1. Warunki szczegółowe świadczenia Usług
 • W przypadku zakupu Usługi Firma Gambit zapewnia możliwość kontaktu korespondencyjnego za pośrednictwem poczty elektronicznej z Serwisantem, celem uzyskania przez Klienta dodatkowych informacji na temat obsługi wybranych E-Szkoleń oraz Wykładowcy-Konsultanta celem uzyskania merytorycznej informacji związanej z edukacyjną zawartością treści szkolenia. Korzystanie z pomocy Serwisanta i Wykładowcy-Konsultanta nie jest obowiązkowe.
 • Klient może być informowany o możliwościach dodatkowych zakupów w formie materiałów uzupełniających, uczestnictwa w odpłatnych zajęciach stacjonarnych i warsztatach prowadzonych przez Firmę Gambit z zakresu problematyki oferowanej przez E-Szkolenia.
 1. Procedura obsługi klienta i realizacji Usług
 • Rejestracja Klienta obejmuje:
  • zaakceptowanie przez Klienta warunków Regulaminu i Polityki Prywatności,
  • prawidłowe wypełnienie przez Klienta Formularza Rejestracji Klienta znajdującego się na stronie Portalu Szkoleniowego. Podany kod login i adres e-mail muszą być unikalne.
  • przesłanie formularza elektronicznego do Firmy Gambit,
  • po zapisaniu danych w bazie Firmy Gambit Klient otrzymuje list pocztą elektroniczną zawierający link aktywacyjny,
  • Firma Gambit zastrzega sobie prawo odmowy zarejestrowania użytkownika bez podania przyczyny.
 • Złożenie zamówienia przez wybór Usługi i akceptację wyboru.
 • Klient składając zamówienie zobowiązany jest do zapoznania się z wymaganiami technicznymi niezbędnymi do uruchomienia i użytkowania zakupionych plików cyfrowych.
 • Dokonanie płatności przez Klienta.
  • Klient dokonuje płatności on-line w czasie składania zamówienia, płatności on-line realizowane są w bezpieczny sposób za pośrednictwem serwisu PayU.
  • Firma Gambit rozpoczyna świadczenie Usług niezwłocznie po otrzymaniu opłaconego zamówienia, na co Klient wyraża zgodę.
 • Podany przez Klienta adres poczty elektronicznej będzie wykorzystany do komunikacji w sprawach związanych z realizacją Usługi.
 • Klient może złożyć zamówienie w tradycyjny sposób. Związana z tym obsługa zamówienia, zawarcie umowy i rozpoczęcie świadczenia usługi opisane są w §2 punkt 2 i 3.
 1. Zapłata za Usługi
 • Klient jest zobowiązany do wniesienia opłaty za Usługi podczas sesji płatności on-line w czasie składania zamówienia. Klient ma możliwość realizacji płatności przelewem na podstawie faktury pro forma, dokonując odpowiedniego wyboru podczas zamawiania Usług. W tym wypadku data zawarcia umowy jest datą wpływu środków płatniczych na rachunek bankowy Firmy Gambit, o czym Klient będzie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • Ceny oferowanych Usług są dostępne na stronie Platformy Szkoleniowej.
 • W związku z ustawowym obowiązkiem dokumentowania zawartych transakcji Firma Gambit najpóźniej w terminie 7-u dni od daty rozpoczęcia świadczenia dostarcza Klientowi drogą elektroniczną dowód zakupu (fakturę). Na życzenie Klienta (zgłoszone drogą elektroniczną na adres szkolenia@gambit.net.pl) dowód zakupu może zostać wysłany pocztą na adres zgodny ze zgłoszonym w formularzu rejestracyjnym.
 • • Ceny Usług nie obejmują kosztów i wydatków Klienta związanych z zapewnieniem możliwości korzystania z Usług, przykładowo kosztów związanych z dostępem do Internetu, zakupu sprzętu i oprogramowania do korzystania z Usług (np. modem, komputer) lub konfiguracji oprogramowania w celu korzystania z Usług.
 1. Reklamacje
 • Jeśli Klient nie jest zadowolony z jakiegoś aspektu dotyczącego dostarczania Usług, ma prawo do zgłaszania reklamacji. Każda z nich zostanie rozpatrzona indywidualnie i Klient otrzyma pisemne powiadomienie o sposobie i trybie rozwiązania problemu. Wzór formularza reklamacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu..
 • Reklamacja będzie rozpatrzona w okresie nie dłuższym niż 14 dni roboczych, licząc od następnego dnia roboczego po tym, w którym ją przyjęto. Czas rozpatrywania reklamacji dotyczących tych aspektów realizowania usługi edukacyjnej, w której zaangażowane są podmioty niezależne od Firmy Gambit, jest uzależniony od rodzaju działań niezbędnych do wyjaśnienia nieporozumienia.
 • Reklamacje będą przyjmowane tylko i wyłącznie w okresie aktywności zakupionej usługi.
 1. Certyfikat uczestnictwa
  Na życzenie Klienta Firma Gambit może wystawić certyfikat potwierdzający fakt uczestnictwa w szkoleniu w trybie e-learningowym.
§4. Zobowiązania Klienta
 1. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz zwyczajów przyjętych w zakresie posługiwania się siecią Internet. Działanie niezgodne ze wskazanymi regulacjami rodzi po stronie Klienta odpowiedzialność i obowiązek naprawienia powstałej szkody na zasadach ogólnych.
 2. Klient przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje istotne dla funkcjonowania Portalu Szkoleniowego będą udostępnione na stronach tego portalu i zostaną uznane za prawidłowo do niego dostarczone.
 3. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w czasie wypełniania Formularza Rejestracji Klienta. Wyłącznie Klient jest odpowiedzialny za prawidłowość, treść oraz formę wszelkich przekazywanych danych i informacji. Zabronione jest podawanie danych niepełnych i nieprawdziwych jak również danych osób trzecich lub danych fikcyjnych.
 4. Klient powinien informować Firmę Gambit o zmianach danych przekazanych w trakcie rejestracji, jeżeli ma to wpływ na dalsze świadczenie Usług.
 5. Klient zobowiązany jest korzystać z Usług jedynie w celach prawnie dozwolonych.
 6. Klient nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z zakupu Usługi na osoby trzecie.
 7. Klient nie może udostępniać swoich parametrów logowania (login i hasło) osobom trzecim i jest zobowiązany do utrzymywania w tajemnicy swoich parametrów logowania do Portalu Szkoleniowego.
 8. lient nie może korzystać z kont innych Klientów i nie może udostępniać swojego konta innym osobom. Konta są niezbywalne.
 9. Klient zobowiązuje się przestrzegać następujących, szczegółowych warunków związanych z Prawem Użytkowania:
 • Klient może korzystać z E-Szkolenia zgodnie z niniejszym Regulaminem
 • Klient zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do materiałów szkoleniowych, do których nie ma uprawnień.
 • Klient może korzystać z materiału szkoleniowego E-Szkolenia tylko na jednym komputerze w tym samym czasie.
 • Obowiązkiem Klienta jest dopilnować, aby zapoznać się z pełnym materiałem E-Szkolenia w Okresie Aktywności, który nie może być przedłużany.
 • Każde E-Szkolenie jest spersonalizowane, co oznacza, że proces nauki oraz jego monitorowanie jest przypisane do jednej osoby, identyfikowanej przez parametry logowania.
 • E-Szkolenie przeznaczone jest wyłącznie do indywidualnego użytku przez osobę, która je zamówiła i która jest identyfikowana przez parametry logowania. Przy zamówieniu E-Szkolenia przez instytucję dla grupy osób, tylko osoby wymienione w zamówieniu są uprawnione do korzystania z E-Szkolenia, a każda z nich musi posługiwać się swoim indywidualnym kontem na Portalu Szkoleniowym.
 • Klient nie ma prawa powielać, kopiować, modyfikować, dekompilować i wykorzystywać kody źródłowe Platformy Szkoleniowej, dokonywać adaptacji przez łączenie i dzielenie lub dokonywać dowolnej innej adaptacji, tłumaczyć, nagrywać i utrwalać w jakiejkolwiek formie, ani w jakikolwiek inny sposób zmieniać E-Szkolenia lub jakiekolwiek materiału składających się na E-Szkolenie.
 • Klient nie ma prawa rozpowszechniać, wynajmować, dzierżawić, użyczać, wyświetlać publicznie ani w jakiejkolwiek innej formie udostępniać materiał E-Szkolenia osobom trzecim.
§5. Odpowiedzialność
 1. Firma Gambit zobowiązuje się do świadczenia Usług z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych.
 2. Firma Gambit nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wystąpienia jakichkolwiek szkód po stronie Klienta, spowodowanych korzystaniem lub niemożnością korzystania z usług, utratą danych, opóźnieniami w ich otrzymaniu lub przesłaniu, spowodowanymi brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub innymi przerwami w świadczeniu usług, spowodowanymi przez czynniki od Firmy Gambit niezależne.
 3. Za czynniki niezależne od Firmy Gambit uważa się w szczególności:
 • przyczyny technologiczne związane ze specyfiką Usług,
 • awarie transmisji lub łączy telefonicznych i internetowych, w tym międzynarodowych, obciążenia łączy, brak dostępu do sieci operatorów krajowych i zagranicznych lub nieprawidłowości w działaniu takich operatorów telekomunikacyjnych,
 • przerwy w dostawie energii elektrycznej oraz awarie urządzeń technicznych i inne tego typu okoliczności, za które odpowiedzialni są dostawcy usług i operatorzy telekomunikacyjni lub siła wyższa, rozumiana jako nagła, niespodziewana przyczyna zewnętrzna, za którą Firma Gambit nie odpowiada,
 • konieczne przerwy eksploatacyjne, remontowe oraz inne przerwy o charakterze technicznym,
 • okoliczności, za które odpowiada Klient, takie jak awaria urządzeń lub oprogramowania Klienta, błędy w obsłudze lub konfiguracji.
 1. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Firma Gambit zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.
 2. W przypadku stwierdzenia istotnego naruszenia Regulaminu przez Klienta, Firma Gambit jest uprawniona do natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usług z winy Klienta, bez konieczności wcześniejszego uprzedzania o takim zamiarze lub wystosowywania wezwań do Klienta, w tym również do zablokowania i usunięcia konta Klienta wraz z zawartością.
 3. Konto Klienta może być usunięte lub zablokowane również w przypadku wprowadzania w formularzach danych powszechnie uznanych za obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami, w tym z net-etykietą.
 4. Konto Klienta może być usunięte w przypadku zaistnienia podejrzenia o korzystanie z Platformy Szkoleniowej przez inne osoby posługujące się parametrami logowania Klienta.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność w stosunku do Firmy Gambit oraz osób trzecich za treść podanych przez siebie informacji.
 6. Firma Gambit nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w związku z wykorzystaniem informacji prezentowanych na Portalu Szkoleniowym w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.
 7. Korzystanie ze stron Portalu Szkoleniowego odbywa się wyłącznie na ryzyko Klienta i jego koszt. Firma Gambit nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu do Portalu Szkoleniowego oraz że rezultat poszukiwań i pozyskane informacje sprostają oczekiwaniom Klienta, co do ich merytorycznej zawartości i przydatności. Zastrzega się możliwość występowania nieścisłości i błędów typograficznych w informacjach na stronie Portalu Szkoleniowego.
§6. Prawa autorskie
 1. Zawartość Portalu Szkoleniowego jak i wszelkie materiały uzupełniające są chronione prawami autorskimi (Ustawa z dn 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.) i wszelkie prawa z tym związane zastrzeżone są dla Firmy Gambit.
 2. Ochronie na mocy prawa autorskiego podlegają w szczególności teksty, grafika, zdjęcia, nagrania video, nagrania dźwiękowe, układ treści i szata graficzna stron i slajdów prezentacji.
 3. Niedopuszczalne jest korzystanie przez Użytkowników Portalu z materiałów składających się na E-Szkolenia w zakresie wykraczającym poza użytek indywidualny, dozwolony na gruncie obowiązującego prawa. W szczególności zabronione jest zwielokrotnianie tych materiałów i umieszczanie ich na innych serwisach internetowych.
 4. Zabronione jest umieszczanie odwołań do materiałów Portalu Szkoleniowego w innych serwisach internetowych w sposób utrudniający lub uniemożliwiający identyfikację ich źródła.
 5. Zabronione jest zwielokrotnianie materiałów Portalu Szkoleniowego na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy.
 6. Zabronione jest wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie elementów szaty graficznej Portalu Szkoleniowego.
§7. Zastrzeżenia prawne
 1. Firma Gambit zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Portalu Szkoleniowego oraz treści E-Szkoleń, dokonywania w nim zmian i modyfikacji, zawieszenia lub wycofania danego elementu.
 2. Firma Gambit uprawniona będzie do zaprzestania udostępniania Portalu Szkoleniowego bez podania przyczyn po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie zarejestrowanych Klientów, jeżeli miałoby to wpływ na dalsze świadczenie Usług.
§8. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).
 2. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży usług znajdujących się na stronie portalu E-szkolenia.
 3. Do korzystania z portalu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie danych umożliwiających przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
 4. Rejestracja na stronie internetowej portalu jest bezpłatna.
 5. 5. Internetowy portal E-szkolenia używa plików cookies w celu zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniego poziomu obsługi Klientów.
 6. 6. Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania portalu, komentarze lub zgłoszenia dotyczące ewentualnych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres szkolenia@gambit.net.pl.
 7. Regulamin będzie interpretowany zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem polskim.
 8.  


Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.

ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1 - oświadczenie o odstąpieniu od umowy
Załącznik nr 2 - formularz reklamacji